จะตั้งเป้าหมายกับลูกน้องได้อย่างไร

ปราโมทย์

เรียนคุณยม

 

ผมค้นหาข้อมูลทาง internet  พบบล็อกของคุณยมใน home page  ของ ศ.ดร.จีระ จึงคลิ๊กเข้ามาดู มารู้จักคุณยม  

ชื่นชมที่มีคนไทยที่มีความรู้ความสามารถร่นใหม่ เกิดขึ้น  ขอส่งกำลังใจมาให้ และขอคำแนะนำดังนี้

 ผมเป็นผู้จัดการทั่วไป มีลูกน้องเป็นระดับรองผู้จัดการอยู่ 10 คน ต้องการปรับปรุงองค์กรใหม่ โดยการทบทวนและตังเป้าหมายในการทำงานใหม่

 ผมอยากให้ลูกน้องมีส่วนร่วม จะตั้งเป้าหมายกับลูกน้องได้อย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหา ครับ

ขอคำแนะนำด้วย

 

 

คำตอบ

จะตั้งเป้าหมายร่วม

กับลูกน้องได้อย่างไร

   ขอชื่นชม ผู้ขอความเห็นมา ว่าท่าน เป็นผู้นำที่ดี คิดที่ตั้งเป้าหมายโดยต้องการให้ลูกน้องมีส่วนร่วมด้วย และให้ความระมัดระวังในการประสานงานกับลูกน้อง โดยหวังผลออกมาดี จึงได้ค้นหาคำตอบว่า จะตั้งเป้าหมายร่วมกับลูกน้องได้อย่างไร  การทำงานยุคใหม่มักเน้นการบริหารโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผล มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน และมีการติดตามผล ว่างานสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และการตั้งเป้าหมาย เข้ามามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ    

ความเห็น

  1. ควรแจ้งให้ลูกน้องทราบล่วงหน้า  ลูกน้องทุกคนต้องการเวลาที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดว่า เป็นเรื่องสำคัญ อุปสรรคที่ไม่คาดคิด อาจจะเกิดขึ้น หากลูกน้องไม่ได้รับการบอกกล่าวให้รับรู้ ว่าต้องพบกับแผนการใหญ่หรือโจทย์ของปัญหาสำคัญที่เราตั้งขึ้นอย่างกะทันหัน
  2. ให้ข้อมูลที่สำคัญ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเขา หลักการและเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดเป้าหมายขึ้น มีอย่างไร
  3. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีเวลาประชุมหารือกัน การให้เวลาเป็นเครื่องชี้ชัดที่ดี ถึงความสำคัญของกระบวนการที่เรากำหนดขึ้น ลูกน้องอาจจะชี้ให้เห็นให้เข้าใจปัญหาบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นกับเป้าหมายใหม่ ที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นมาก่อน
  4. การบอกให้รู้ถึง Output Outcome ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในการกำหนดเป้าหมาย บอกให้รู้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจน  เป้าหมายใหญ่ขององค์การควรจะได้รบการบอกเล่าให้เข้าใจกันอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการกำหนดเป้าหมายย่อยของแต่ละหน่วยงาน ของแต่ละคน ลูกน้องควรได้รับรู้ถึงจุดประสงค์และวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด  การบอกแผนการปฏิบัติงานอย่างสั้น ๆ เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มาก
  5. สร้างตัวชี้วัดความสำเร็จในเป้าหมาย ร่วมกันกับลูกน้อง  คุณต้องแน่ใจว่า ลูกน้องทุกคน มีความเข้าใจ มีส่วนร่วม และยอมรับในเป้าหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดขึ้น ต้องสอบถามความรู้สึกของลูกน้องเกี่ยวกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ว่าเกี่ยวข้องไปถึงตัวเขาอย่างไร อะไรคือสิ่งที่พวกเขาจะได้รับ ถ้าทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดฯ มันจะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับพวกเขาได้อย่างไร
  6. ให้และกำหนดเวลา คุณจะต้องแจ้งให้ลูกน้องได้รับรู้ว่า เมื่อใดจะมีการประเมินความกว้าหน้าและความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนงานนั้น
  7. ตรวจติดตามผลอย่างเป็นระบบ  คุณควรอบรมให้ลูกน้องมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การติดตามและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  สร้างข้อตกลงขึ้นอย่างเป็นทางการ มีการประชุมทบทวนผลงาน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้องมีความเข้าใจว่า ได้มีการตกลงกันอะไรกันไว้อย่างไร ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย

 หวังว่าความเห็นข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน 

สวัสดี