แนวทางในการทำ POLICY

สุชาติ

สวัสดีครับ

 

ขอคำแนะนำคุณยม ครับ ผมต้องการทำ POLICY ในการพัฒนาองค์การ จะมีแนวทางในการทำ อย่างไร ครับ ขอคำแนะนำด้วย

 

ขอบคุณครับ

คำตอบ
 

การทำนโยบาย(Policy)

  ในการทำ นโยบาย หรือ POLICY  เป็นศาสตร์ที่ควรศึกษา  ครับ  ไม่สามารถตอบอย่างละเอียดได้ในเวที ที่จำกัด ด้วยเวลา และขนาดของเนื้อหาใน blog นี้ แนะนำว่า ให้ ศึกษาจากตำรา วิชาการหรือเข้ารับการอบรม ตามสถาบันการศึกษา เช่นที่ นิด้า ธรรมศาสตร์ จุฬ้าฯ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดทำนโยบาย หรือการบริหารโครงการ 

อย่างไรก็ตาม ณ เวทีนี้ ผมสรุปคร่าว ๆ ว่า ถ้าจะทำนโยบาย มีวิธีการทำหลายวิธี เช่น

  • การศึกษาดูจากองค์การอื่น ๆ ที่ลักษณะธุรกิจ องค์การคล้าย ๆ กัน นำมาพัฒนา ต่อยอด นำเอารูปแบบของทางเลือกทั่ว ๆ ไป General Policy Solution มาใช้เป็นทางเลือก
  • การดัดแปลงมาจากนโยบายอื่น ๆ จากองค์การภาครัฐหรือเอกชน ที่มีนโยบายในการพัฒนาองค์การหรือแก้ไขปัญหาองค์การ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน
  • การนำนโยบายเก่า มาทบทวน จะเปลี่ยนแปลงจากของเดิม หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำนโยบาย
  • การริเริ่มใหม่ ทำ Policy ใหม่ ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา แล้วระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย ในการขจัดปัญหา หรือพัฒนาองค์การ โดยคิดไปตาม logic ดูจากงานที่ทำ และดูงบประมาณ แล้วนำมากำหนดนโยบาย
  • การทำทุกวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น บูรณาการให้ได้นโยบายที่เหมาะกับองค์การ
 โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวความคิด ในการกำหนดนโยบาย จะยิ่งมั่นใจได้ว่า เป็นนโยบายที่สมเหตุสมผล ค่อยเป็นค่อยไป พอประมาณ ด้วยความรอบรู้และคุณธรรม    สวัสดีครับ