จดหมายเปิดผนึก

ปริญญา

สวัสดีคับ  คุณครู

คำถมของผมคือ  ผมยังไม่รู้จักความหมายของจดหมายเปิดผนึกเลยคับคับและอยากขอให้อาจารย์อธิบายหน่อบครับ

คำถามที่ 2

ข้อควรระวังของสำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมาย มีอะไรบ้างครับ

                                                         

                                                 นักเรียน....นวมินทร์

คำตอบ

ต้องขอโทษนะคะที่ตอบช้าไป

จดหมายเปิดผนึก

 

 จดหมายเปิดผนึก เป็นจดหมายประเภทกิจธุระเขียนเผยแพร่ต่อสาธารณะชน สื่อมวลชน ซึ่งส่วนมากได้แก่หนังสือพิมพ์หรือวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อลงหรือประกาศข้อความในจดหมายให้ประชาชนทั่วไปทราบ ใจความของจดหมายชนิดนี้มีลักษณะเปิดเผยและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเสนอแนะ แสดงความรู้สึก แถลงความจริง บอกกล่าว ขอความร่วมมือ ท้วงติง หรือร้องเรียน ข้อควรปฏิบัติหรือความไม่ถูกต้องบางอย่างแก่ทางราชการ ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือประชาชนทั่วไป

ข้อควรระวังการใช้สำนวนภาษาในการเขียนจดหมายคือ

      -   ต้องคำนึงถึงผู้รับ เช่น เพื่อน  ผู้ใหญ่  ครู อาจารย์  พระภิกษุ

      -   การเขียนจดหมายควรใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่หยาบ ไม่ยืดเยื้อ

      -   คำนึงถึงลักษณะของจดหมาย  ส่วนตัว  ธุรกิจ  กิจธุระ

การเขียนจดหมาย   แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่
                                 1.  การเขียนจดหมายส่วนตัว  เป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวให้แก่ญาติมิตร  เพื่อทราบถึงทุกข์สุขของกันและกัน ต้องเขียนตัวอักษรให้เรียบร้อย  อ่านง่าย  สิ่งที่ไม่ควรลืม  คือ  การแสดงน้ำใจถึงญาติมิตร
                                  2.  จดหมายธุรกิจ  เป็นการเขียนจดหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นการงาน  ผู้เขียนจะต้องเขียน ให้ชัดเจน  และละเอียด

นายประเสริฐ ศรีราชพัฒน์

ขอบคุณมากครับจะนำไปทำเอกสารสอนเด็ก (ไม่มีธุรกิจหรอกครับ)