Key Success Factor

ขณะนี้กำลังทำ "โครงการชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสารสนเทศ เพื่สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ" ค่ะ มีเรื่องที่คิดเพิ่มคือเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ลองคิดว่า เรื่อง Competency IT นี่ใช่ไหมคะ

คำตอบ

เรียนอย่างนี้ครับ

สมรรถนะ เรื่อง IT น่าจะใช่ครับ แต่น่าจะขยาย ให้ชัดเจนเพิ่มเติม เรื่อง

 ๑. ความรู้

 ๒. ทักษะ

 ทำนองนี้ครับ

 JJ2007