ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

ต้องการรู้ภาษาท้องถิ่นภาคใต้

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

not yet answered
    

ต้องการณุ้เกี่ยวกับการละเล่นในท้องถิ่นภาคใต้ ต้องการถามว่าภาษาของคนในภาคใต้

ขอกะละเล่นภาคใต้หน่อยครับ

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ