“บริษัทใหม่ ๆ อย่างที่ผมทำอยู่ นอกจากตัวเลขเรื่องกำไร ขาดทุน จะมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการบริหารจัดการ อะไร บ้าง”

สมชาย
สวัสดีครับ คุณยม  ธุรกิจที่ผมทำอยู่เป็นธุรกิจบริการ ตั้งบริษัทมาแล้ว 5 ปีแล้วครับ    มีพนักงานกว่า 50  คน   ขอเรียนปรึกษาว่า  บริษัทใหม่ ๆ อย่างที่ผมทำอยู่ นอกจากตัวเลขเรื่องกำไร ขาดทุน จะมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการบริหารจัดการ อะไร บ้าง 

ขอบคุณครับ

 

สมชาย
คำตอบ

ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ ของคุณสมชาย ในศตวรรษที่ 21  
  1. ความสามารถในการแสวงหา รักษา พัฒนากำลังคนให้มีความสามารถ และมีความสุข อยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะพวกคนเก่งคนดี พวก TALENT GROUP
  2. ความสามารถในการแสวงหา และรักษา ลูกค้าโดยลูกค้าเก่า รักษาไว้ไม่ให้หายไป ส่วนลูกค้าใหม่ ก็มีมาอยู่ตลอด  ต้องทบทวนความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ
  3. กำลังคนให้มีความสามารถ และมีความสุข อยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะพวกคนเก่งคนดี พวก TALENT GROUP
  4. ความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ   INNOVATION ของการทำงานของตน ขององค์การอยู่เสมอ ต้องถามตนเองว่า นวตกรรมของหน่วยงานตนในแต่ละไตรมาสคืออะไร 
  5. ความสามารถในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับกิจการขององค์การ
  6. ความสามารถในการต่อกรกับความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในธุรกิจของตน ที่นับวันยากแก่การคาดคะเน เล็งถึงผลได้ การวางแผนระยะยาวควรต้องหมั่นทบทวน และทำเป็นแผนย่อย ๆ มากขึ้น มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนในแต่ละโครงการ
  7. การลดการกำกับควบคุมที่เคร่งครัดเกินไป เน้นการกระจายอำนาจ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  8. ความสามารถในการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ประหยัด รวดเร็วกว่า มีทรัพยากรน้อย แต่ทำได้มาก และมีคุณภาพกว่า
  9. ความสามารถในการแสวงหาและรักษา ลูกค้า ไว้ ลูกค้าและพันธมิตร เป็นอะไรที่มากกว่า เพื่อผลประโยชน์หรือกำไร
  10. ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน  ทรัพยากรมนุษย์ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความฉลาดขึ้น

 ผมมีความเชื่อว่า ถ้าองค์การใดก็ตาม มีความสามารถทั้ง 10 ข้อ รวมทั้งความสามารถในเรื่องการบริหารกำไร และงบประมาณ ย่อมมีโอกาสพบความสำเร็จ มากกว่าความล้มเหลว ในทางตรงกันข้าม องค์การใดก็ตาม มีไม่ครบ ก็พบกับปัญหาอุปสรรค มากกว่าความสำเร็จ ครับ

สวัสดีครับ 

 

 ขอบคุณมาก ที่ให้คำแนะนำ  และความรู้ ได้ประโยชน์มากครับ  

 ด้วยความนับถือ

 

สมชาย

ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ ของคุณสมชาย ในศตวรรษที่ 21

ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ ของคุณสมชาย ในศตวรรษที่ 21

ความสามารถในการแสวงหา รักษา พัฒนากำลังคนให้มีความสามารถ และมีความสุข อยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะพวกคนเก่งคนดี พวก TALENT GROUP

ความสามารถในการแสวงหา และรักษา ลูกค้าโดยลูกค้าเก่า รักษาไว้ไม่ให้หายไป ส่วนลูกค้าใหม่ ก็มีมาอยู่ตลอด ต้องทบทวนความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ

กำลังคนให้มีความสามารถ และมีความสุข อยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะพวกคนเก่งคนดี พวก TALENT GROUP

ความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ INNOVATION ของการทำงานของตน ขององค์การอยู่เสมอ ต้องถามตนเองว่า “นวตกรรมของหน่วยงานตนในแต่ละไตรมาสคืออะไร”

ความสามารถในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับกิจการขององค์การ

ความสามารถในการต่อกรกับความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในธุรกิจของตน ที่นับวันยากแก่การคาดคะเน เล็งถึงผลได้ การวางแผนระยะยาวควรต้องหมั่นทบทวน และทำเป็นแผนย่อย ๆ มากขึ้น มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนในแต่ละโครงการ

การลดการกำกับควบคุมที่เคร่งครัดเกินไป เน้นการกระจายอำนาจ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ประหยัด รวดเร็วกว่า มีทรัพยากรน้อย แต่ทำได้มาก และมีคุณภาพกว่า

ความสามารถในการแสวงหาและรักษา “ลูกค้า” ไว้ ลูกค้าและพันธมิตร เป็นอะไรที่มากกว่า เพื่อผลประโยชน์หรือกำไร

ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน ทรัพยากรมนุษย์ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความฉลาดขึ้น

ผมมีความเชื่อว่า ถ้าองค์การใดก็ตาม มีความสามารถทั้ง 10 ข้อ รวมทั้งความสามารถในเรื่องการบริหารกำไร และงบประมาณ ย่อมมีโอกาสพบความสำเร็จ มากกว่าความล้มเหลว ในทางตรงกันข้าม องค์การใดก็ตาม มีไม่ครบ ก็พบกับปัญหาอุปสรรค มากกว่าความสำเร็จ ครับ

ตอบแล้ว: อ. 23 ม.ค. 2550 @ 20:52 แก้ไข: พ. 08 ส.ค. 2550 @ 02:50