นักปกครองที่ดี มีหลักความประพฤติอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร ให้ผู้ทำงานรอบข้าง รู้สึก OK กับเรา

โชคเฉิด

สวัสดีครับ อาจารย์ยม

 

ผมเพิ่งเริ่มงานในตำแหน่ง ผู้จัดการครับ  รู้สึก หนักใจ เพราะลูกน้องแยะ

ขอความกรุณาจากท่านช่วย แนะนำหลักการเป็นนักบริหาร นักปกครองที่ดี มีหลักความประพฤติอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร ให้ผู้ทำงานรอบข้าง รู้สึก OK กับเรา

ขอบคุณครับ

 

โชคเฉิด วัฒนา

 

คำตอบ
นักบริหาร นักปกครองที่ดี ควรต้องมีหลักความประพฤติ ดังนี้
  1. มีความเมตตา มีความรัก ปรารถนาดี ต่อผู้อื่น ต้องการช่วยเหลือให้ผู้คนประสบประโยชน์และมีความสุข โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
  2. มีความกรุณา  อยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความเดือดร้อน โดยเร็ว โดยไม่คาดหวังสิงใด ๆ ตอบแทน เช่นกัน
  3. มีความปิติยินดี เมื่อเห็นผู้อื่น มีความสุข ความสำเร็จ เห็นผู้คนทำความดีงาม ประสบความสำเร็จก้าวหน้าก็พลอยยินดีไปด้วยความจริงใจ
  4. มีใจเป็นกลาง มองสิ่งใดเป็นกลางไม่ลบจนเกินไป หรือไม่บวกจนเกินไป มองตามความเป็นจริง โดยวางจิตให้เรียบร้อยสม่ำเสมอ นิ่งสงบ พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตนได้เหมาะสม และมีหลักการและเหตุผล เสมอ
  การจะยึดเหนี่ยวจิตใจคนในทีมงาน คนรอบข้าง ไม่ใช่ของง่าย ทียากเพราะต้องปรับปรุงตนเอง ดังนี้
  1. ฝึกตนเป็นคนพูดดี พูดไพเราะ  สุภาพ พูดจริง พูดแล้วทำตามที่พูด พูดให้กำลังใจ พูดให้เกิดความสมานฉันท์
  2. ฝึกตนเป็นคนให้ปัน คือ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่  เสียสละ แบ่งบัน ตลอดจนให้ความรู้ ให้โอกาส ให้อภัย 
  3. ฝึกตนเป็นคนอาสาสมัคร ทำตนให้เป็นประโยชน์ แก่คนรอบข้าง  บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยพัฒนา
  4. ฝึกตนให้เป็นคนที่เข้ากับผู้คนได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอาเปรียบ เบียดเบียนใคร ไม่ทิฐิ ดื้อรั้น หลงตนเอง ยกตนข่มท่าน
 หากฝึกได้ดังกล่าวข้างต้น เมื่ออยู่กับใคร ทำงานกับใคร ย่อมได้รับความรัก ความไว้วางใจ ความศรัทธา และความเมตตา

สวัสดีครับ อาจารย์ยม

 

ตามที่ผมขอคำ แนะนำหลักการเป็นนักบริหาร นักปกครองที่ดี มีหลักความประพฤติอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร ให้ผู้ทำงานรอบข้าง รู้สึก OK กับเรา

อาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำมา อ่านเขาใจง่าย แบบไทย ๆ ผมจะนำไปปฏิบัติครับ

 

ขอขอบคุณอีกครั้ง และขอให้อาจารย์มีกำลังใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เช่นนี้ ตลอดไป เพราะเป็นประโยชน์มากครับ

 

ด้วยความนับถือ

 

โชคเฉิด วัฒนา