บทบาทของ HR ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง และปัจจัยสำคัญ ทีท้าทายการทำงานฝ่าย HR มีอะไรบ้าง

ศรีเบ็ญ
สวัสดีค่ะ  ดิฉันได้รับคำตอบเรื่องการเขียนโครงการ ปัจจัยของความสำเร็จของโครงการ คำแนะนำของคุณยม ทำให้ดิฉันเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการมากขึ้น  ดิฉันนำไปให้ลูกน้อง ทำ ลูกน้องถามดิฉันว่า ไปอบรมเรียนรู้มาจากไหน เพราะลูกน้องบอกว่า เป็นรูปแบบที่ดีมาก ทำให้ดิฉันกับลูกน้องคุยกันได้ในเรื่องนี้ มีเรื่องรบกวนคุณยม ขอเรียนถามว่า บทบาทของ HR ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง  และปัจจัยสำคัญ ทีท้าทายการทำงานฝ่าย HR มีอะไรบ้าง  ดิฉันยังไม่มี HR มืออาชีพเข้ามาช่วย  ขอปรึกษาคุณยม ในประเด็นนี้ด้วยค่ะ  ด้วยความนับถือ
คำตอบ

บทบาทในเชิงยุทธศาสตร์

ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 

าจจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ตาม ผม พอจะสรุป บทบาทของ HR ยุคใหม่ ได้ดังนี้  
 1. บทบาทในการสนับสนุนการ บริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเรื่อง คนและระบบ โดยผ่าน Human Resource Management
 2. บทบาทในการพัฒนาองค์การ การส่งเสริม และการสร้างทีมงาน การออกแบบองค์การ และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของธุรกิจ
 3. บทบาทในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจขององค์การ ศึกษา เข้าใจ และทำงานตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์การ
 4. บทบาทในการปฏิบัติและพัฒนาเทคนิคในกระบวนการต่าง ๆ ของ HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM ให้ทันสมัย และได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
 5. บทบาทในการส่งเสริม จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมอันดี ให้เกิดขึ้นในองค์การ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

ส่วนปัจจัยที่ท้าทายที่สำคัญในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ยุคใหม่ พอจะสรุปได้ เช่น

 1. การรักษาและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ ทุกระดับ ทั้งรายบุคคล และพัฒนาเป็นทีม
 2. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การ สร้างให้องค์การเป็น Learning Organization, Knowledge Management, Knowledge Center, สร้างคนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
 3. ารสร้างและรักษาพฤติกรรมพึงประสงค์ ในการทำงาน ส่งเสริมให้คนตระหนักถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน และให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 4. การทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร และสหภาพแรงงานฯ เพื่อโน้มน้าวใจให้แต่ละฝ่าย สามารถตอบรับการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 5. การเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี IT ข้อมูล Software E-learning ต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่าง ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ทุกฝ่าย
 6. การส่งเสริม และการสร้างจริยธรรม คุณธรรม ความมีจิตสำนึก ความจงรักภักดี ทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บริหาร ต่อพนักงาน และต่อองค์การ ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม สมานสามัคคี
 7. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การ ร่วมตรวจสอบหาข้อบกพร่องในระบบ และกระบวนการทำงาน เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หวังว่าข้อมูลที่แชร์ ให้คำแนะนำนี้ จะเกิดประโยชน์กับผู้สนใจทุกท่าน

 

สวัสดี

อยากได้ตัวอย่างโครงการสัมมนาเกี่ยวกับ hr ค่ะ

ขอรบกวนด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีคะ

อยากได้เนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับ แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และ

- ปัจัจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

- กระบวนการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

ขอบคุณมากคะ

อาจารย์ยม

แนะนำให้หาซื้อหนังสือ การจัดการทุนมนุษย์ Human Capital Management  ที่ร้าน ซีเอ็ดบุ๊คส์ ครับ

อาจารย์คะ การบริหารและการพัฒนา HR ระดับกระทรวง เขตพื้นที่ สถานศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างไรคะ