ความมั่นคงของมนุษย์ในความคิด

1.ออยากทราบว่า ความมั่นคงของมนุย์ในความคิดของอาจารย์เป็นอย่างไร 2.หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงในประวัติถูกต้องหรือไม่ติดต่อโดยตรงไม่ได้
คำตอบ