การสื่อสาร

กิ๊ฟ

องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลมีกี่ลักษณะ

การสื่อสารข้อมูลโดยผ่านทางอิเล้กทรนิกส์มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ประโยชนืของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

คำตอบ
not yet answered
นกกระจาบ

การสื่อสารประกอบด้วย

ผู้ส่งสาร

ตัวสาร

ช่องทางการสื่อสาร (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รอ ภาพหรืออักษร เสียง กลิ่น รสชาด สัมผัส อารมณ์)

ผู้รับสาร

มี 2 ประการ

การสื่อสารทางเดียว

การสื่อสารสองทาง