เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ฉวีวรรณ

เรียนถามอาจารย์ยม

 

ดิฉันเห็นบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  คาดว่าอาจารย์สนใจและคงมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง กับการบริหารภาคเอกชนเป็นอย่างดี

ขอเรียนถามว่า ถ้าดิฉันจะนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นนโยบายในการบริหารบริษัท  ขอคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ขอบคุณค่ะ

ฉวีวรรณ

คำตอบ

ผมขอออกตัวไว้ก่อน ว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง  แต่กำลังพยายามศึกษาอยู่ ซึ่งขณะนี้ผมศึกษาเรื่องนี้อยู่ที่นิด้า ครับ แต่เมื่อถามมา ผมจะตอบไปด้งนี้ครับ

เกี่ยวกับ การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคเอกชน ผมเห็นด้วย ผมเสนอแนะให้ใช้ยุทธวิธี 9 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง  
  1. ทำให้เกิดการตื่นตัว
  2. ตั้งทีมเจ้าภาพเริ่มต้น
  3. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
  4.  สื่อสารให้เข้าใจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและร่วมมือ
  6.  ตรวจติดตามผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นองค์ความรู้
  7. สร้างชัยชนะระยะสั้น
  8. รวบรวมผลลัพธ์ และขยายผลการเปลี่ยนแปลง
  9.  กำหนดแนวปฏิบัติใหม่ หยั่งลึกลงในวัฒนธรรม
 ทั้ง 9 ขั้นตอนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโครงการ หากต้องการนำโครงการใหม่ ๆ เข้าไปในองค์การ เช่น โครงการจัดทำระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO9000 โครงการ Re-engineering เป็นต้น ส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ ผมขอต่อในคราวหน้าครับ