การใช้กลยุทธ แบบ TQM

พรพณา

อยากทราบว่าการใช้กลยุทธแบบ TQM สามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจประเภทไหนได้บ้างหรือบริษัทไหนบ้างค่ะช่วยยกตัวอย่างบริษัทหรือธุรกิจที่นำกลยุทธ แบบTQM ไปใช้แล้วเกิดผลสำเร็จด้วยค่ะ

คำตอบ
จริงๆแล้วหลักการของ TQM สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหรือองค์กรทุกประเภทล่ะครับ เพราะหลักการของมันก็คือ การวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ การควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลลัพธ์ หรือผลงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพขององค์กร หากยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การทำ 5ส  ก็คือหนึ่งในวิธีของ TQM นั่นเองครับ และจริงๆ คุณสามารถผสมเครื่องมือการควบคุมคุณภาพหลายๆวิธีเข้าด้วยกันยังได้เลยครับ
ส่วนตัวอย่างองค์กรที่นำไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จ ก็มีมากครับ ไม่ว่าในไทยและต่างประเทศ เช่น บ.ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สรุปไว้ในวิทยานิพนธ์หลักสูตร M.B.A. ปี 2549 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยคุณทวัชชัย จินดาศักดิ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ดังข้อมูลสรุปดังนี้
การศึกษาเรื่อง ปัญหา และอุปสรรคการบริหารการส่งออกเครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน กรณีศึกษา บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคการบริหารการส่งออก และเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้านการจัดการการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายของบริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงพรรณาด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากตำราทางวิชาการต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่สำคัญจากภายนอก 7 ประเด็น และภายใน 2 ประเด็น
จากภายนอก คือ
1. ทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วน คอนเดนเซอร์ (Condenser) และ คอล์ย (Coil) ลดลง
2. ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น และยากต่อการตั้งราคาสินค้า
3. ด้านการแข่งขัน พบว่ามีการตัดราคาสินค้ากันสูง
4. ด้าน ผู้ขายปัจจัยการผลิตนั้น ให้เครดิตการชำระเงินสั้นลง
5. ด้านการจัดส่งนั้นมีราคาสูงขึ้น
6. กฎระเบียบข้อบังคับ พบว่ารัฐมีการคืนภาษีล่าช้า
7. ด้านสังคม และวัฒนธรรม พบอุปสรรคในเรื่องเวลาทำการ พิธีการ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ
ส่วนประเด็นปัญหาภายในที่สำคัญ คือ
1. ต้นทุนการผลิตสูง แรงงานขาดทักษะทำให้การผลิตมีของเสียจำนวนมาก และจำนวนการสั่งซื้อที่น้อยทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานมาก
2. ทางด้านเทคโนโลยีสภาพเครื่องจักรที่ใช้มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติและเก่าประกอบกับการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Make to Order) ส่งผลให้เป็นปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณ
ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ TQM (Total Quality Management) พันธมิตรทางการผลิต และการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการกระจายสินค้าในต่างประเทศ

ขอรบกวนถามครับว่า  ถ้ากิจการหนึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่อง TQM เลย  แล้วต้องการนำมาใช้กับองค์การ ต้องเริ่มอย่างไรครับ  และมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ?เพื่อให้เกิดผลสูงสุด  และอะไรเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดครับว่าประสบผลสำเร็จ

 

 

ผมขอตัวอย่างในการทยTQM ด้วยครับด่วนเลย

อยากให้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำ TQM ไปใช้ในธุรกิจ