พฤติกรรมลูกจ้าง

แดง ตระการ
ในฐานะที่คุณ คุณากร เพชรคง เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร อยากทราบว่า ถ้าบุคลากรในองค์ มีความสัมพันธ์ทางชู้สาว โดยที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีครอบครัวแล้ว คุณคุณากร มีความคิดเห็นเรื่องนี้ อย่างไร?
คำตอบ
1. พฤติกรรมการมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีครอบครัวแล้ว แม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล แต่ 1.1 เป็นความผิดทางกฎหมายที่คู่สมรสของแต่ละฝ่ายสามารถใช้เป็นเหตุของการฟ้องหย่า หรือเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายได้ 1.2 เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติในองค์กร และบางครั้งก็เป็นการละเมิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณขององค์กร 1.3 เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อการหลักศีลธรรมอันดีของเกือบทุกศาสนา หรือความเชื่อ ยกเว้นบางชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือในอดีตจะต้อนรับผู้มาเยือนที่เป็นเพศชาย โดยขอให้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตนด้วยเหตุผลของการต้องการเพิ่มประชากร และสร้างความหลากหลายของพันธุกรรมป้องกันปัญหาโรคทางพันธุกรรม (เนื่องจากแต่งงานกันเองในครอบครัว หรือวงศ์ญาติ) 2. บางองค์กร อาจจะกำหนดให้เป็นหนึ่งในจริยธรรมขององค์กร อาทิ พึงละเว้นจากการคุกคามทุกประเภท ทั้งทางกาย วาจา และการคุกคามทางเพศ หรือ มีความพึงพอใจในคู่ครองของตน เป็นต้น 3. แนวทางบังคับใช้ที่น่าจะได้ผลดี ประการหนึ่งคือ ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้านวินัย ร่วมกับการใช้มาตรการควบคุมทางสังคม คุณากร เพชรคง 31/01/07

อยากทราบคำตอบจัง

 ดิฉันคิดว่าบุคคลที่มีการกระทำเรื่องชู้สาวเช่นนี้เป็นบุคคลที่ขาดคุณธรรม ศีลธรรมอย่างแรงถ้าดิฉันเป็นผู้บริหารดิฉันจะให้ออกจากงานเพื่อไม่เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นโดยไม่ฟังเหตุผลใดใดเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้แต่ไม่ทำ

ขอบคุณสำหรับคำตอบที่มีเหตุและผล อ่านแล้วรู้สึกได้ถึงวิสัยทัศน์ที่ดีและกว้างไกลของผู้มีความรู้ค่ะ

เพราะเคยได้ยินเรื่องของชนเผ่าที่ให้ภรรยาของตนนอนกับแขกผู้มาเยือนเหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไร ก็เพิ่งจะกระจ่างตอนนี้แหละค่ะว่า เป็นเหตุผลของการเพิ่มประชากรและสร้างความหลากหลายของพันธุกรรม

ได้พูดคุยกับคุณ คุณากร แล้วรู้สึกดีจังเลยค่ะ ทำให้ตนเองได้รับความรู้ดีจัง

แล้วขอถามต่อนิดนึงค่ะ ว่า ถ้าหากว่า คุณคุณากร ทราบเรื่องของพนักงานในองค์ที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ จะจัดการอย่างไรคะ

เห็นด้วยกับคุณดอกฟ้า

คุณ คุณากร ตอบคำถามได้ดีมากเลย