การคิดวิเคราะห์

วิมลา เทพกล่ำ

พี่ค่ะ หนูเป็นครูอยู่นนทบุรี  ได้อ่านบทความที่พี่ได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิด  และสนใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์  แต่มีข้อสงสัยว่าการคิดวิเคราะห์ที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ส่วนประกอบ  หลักการและความสัมพันธ์   แนวความคิดดังกล่าว  เป็นของนักการศึกษาท่านใดค่ะ

และที่ท้ายบทความเขียนว่า Counseling. Bloom  หมายความว่าอย่างไรคะ

ขอบคุณมากค่ะ

คำตอบ

อ้างอิงการคิด วิเคราะห์ สามลักษณะยังหาไม่เจอค่ะ

จะพยายามหาให้่นะคะ 

แต่อ้างอิงภาษาอังกฤษ    แก้ไขแล้ว ลองเปิด เวบเก่าดูใหม่นะคะ  เป็นเวบไซด์ ไม่มีสาระอะไรน่าสนใจมากนัก

ที่น่าสนใจ น่าจะเป็น เอกสาร  Bloom's Taxonomy

ขอให้มีความสุขนะคะ 

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เอกสารอ้างอิง เล่มหนึ่ง  หน้า 51-52

ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล.  จุดหมายสำหรับการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527. 

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

Counseling Bloom  เป็นส่วนหนึ่งของ เวบไซด์

 

การตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ ควรตั้งแบบใด คะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณสุภาพร

ตั้งคำถามตามจุดประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ การจำแนกแยกแยะอย่างมีเหตุผล หลักการ

- ถามให้สังเกตโจทย์ว่ามีอะไรบ้าง ในภาพมีอะไร เห็นอะไร

- จำแนกสิ่งที่เห็นตามคุณสมบัติที่กำหนด แบ่งกลุ่ม ถามเหตุผลประกอบ

- เปรียบเทียบ ..ความเหมือน ต่าง มาก น้อย ความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

- ถามให้ตรวจสอบคำตอบ ความสมเหตุสมผล