อยากถาม

ลิงแสมรางโพธิ์

มีคำถามที่อยากถามอยู่ 2 ข้อ

1. ความสุขที่แท้จริงของผู้บริหาร

2. ความเสียใจสุดขีดของผู้บริหาร

คำตอบ