การสรรหาวิทยากร

แก้มแหม่ม

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ 

     ดิฉันได้รับมอบหมายให้สรรหาวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2550  จัดขึ้นที่ เลยรีลาวดีรีสอร์ท ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 50  

ซึ่งได้ร่างกำหนดการคร่าวๆมีกิจกรรม 3 ข้อหลัก คือ

  1. การทำ KM  เพื่อหา"คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ประจำแหล่งฝึก" 

  2. การบรรยายเกี่ยวกับ  ใครได้อะไรจากการเป็นแหล่งฝึก  และ/หรือ อาจารย์+เภสัชกร สอนอย่างไรให้ได้ผล  ซึ่งจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ในบทบาทของแพทย์ และอาจารย์ น่าจะทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดแจ้ง ลึกซึ้ง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  *ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยากให้ ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำวิทยากร หรือหากท่านจะกรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรเอง ก็คงจะเป็นพระคุณอย่างมหาศาล สำหรับผู้จัดงาน และผู้ร่วมสัมมนาค่ะ*

  3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สนิทสนม และร่วมมือร่วมใจในวิชาชีพเภสัชกรต่อไป

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 0 5526 1071  ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำตอบ