ร่วมสะท้อนความคิด "การจัดการความรู้ของ สพฐ."

เรียน คุณหมอวิจารณ์ ที่เคารพ

  • ผมและทีมงานการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังประชุมปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดเป้าหมายที่ตัวผู้เรียนให้ชัดเจนตรงกัน นั่นคือ การกำหนดระดับคุณภาพการคิดของผู้เรียน โดยเราเริ่มต้นคิดและทำเรื่องนี้ โดยนำผลงาน/ชิ้นงานนักเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่า ทุกคน (ทีมงานแกนนำ)เห็นชิ้นงานของเด็ก 1 ชิ้นแล้ว สามารถบอกได้ว่า ชิ้นงานนี้แสดงถึงระดับคุรภาพการคิดของผู้เรียนระดับใด สูง กลาง หรือต่ำ และร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาครูให้สามารถตั้งคำถามจากงานชิ้นนั้นของเด็ก เพื่อพัฒนาต่อยอดขึ้นไปสู่ระดับคุณภาพการคิดที่สูงขึ้น หรือหากลยุทธ์ในการพัฒนาอื่น ๆ ด้วย กิจกรรมนี้เราประชุมกันวันที่ 9-12 ม.ค.2550
  • เมื่อเราได้เป้าหมายและทุกคนเข้าใจเป้าหมายตรงกัน รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานแล้ว สิ่งสำคัญที่เราคิดว่า จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การพัฒนาการคิดให้กับนักเรียนไทย ได้เข้มแข็งคือ การจัดการความรู้ ทีมงานเราจึงกำหนดร่วมคิด ร่วมระดมสมองเพื่อออกแบบแนวทางการจัดการความรู้เรื่องการคิดและการพัฒนาในวันที่ 13-14 ม.ค.2550 ผลสุดท้ายของเย็นวันที่ 14 ม.ค.2550 คือ ความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องการจัดการความรู้ และแนวทางที่เราจะดำเนินงาน (โครงร่าง)
  • และในวันที่ 15 ม.ค.2550 เวลา 09.00-12.00 น.ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กทม. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเชิญผู้รู้ด้านการจัดการความรู้มาร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานหรือโครงร่าง ที่ได้พัฒนาขึ้น
  • ดังนั้น ผม (ในนาม สพฐ.) จะขอเรียนเชิญคุณหมอมาร่วมวิพากษ์ สะท้อนมุมมองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการความรู้ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทาง สพฐ.จะได้นำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมนี้ ขยายผลไปสู่การดำเนินงานของ 175 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 32,297 โรงเรียนต่อไป ทั้งในเรื่องการพัฒนาการคิดและเรื่องอื่น ๆ
  • จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาคุณหมอมาร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานครั้งนี้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
พิทักษ์ โสตถยาคม

คำตอบ