นำพรแด่…..คุณครูบานเย็น

ศุภฤกษ์   เบิกดิถี   ขึ้นปีใหม่

ขออัญเชิญ   เทพไท   ทุกสถาน

ประสาทพร   อันประเสริฐ   เลิศสราญ ดลบันดาล  สิ่งหวัง   สมดังใจ  สวัสดีปีหมูนะคะ   
คำตอบ