กราบลาครู

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงครับ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้กับตัวกระผมเองมาตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมาครับ

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตกราบลาท่านอาจารย์หมอสักระยะหนึ่ง

หากผมเคยล่วงเกินท่านอาจารย์หมอไม่ว่าจะทางกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ผมกราบขออโหสิกรรมกับท่านอาจารย์หมอมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

คำตอบ