จรรณยาบรรณของนักโฆษณาคืออะไรค่ะ

วิสุธา

สวัสดีค่ะ คือหนูเป็นนักศึกษาปี3 ค่ะ และกำลังทำรายงานเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อยุ่ และมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้กลุ่มของหนูส่งรายงายยังไม่ได้คือ หนูไม่ทราบเกี่ยวกับ จรรณยาบรรณของนักโฆษณาคืออะไรค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

ขอบคุณค่ะที่ถาม

          ความจริงอาจารย์ไม่ได้มีวิชาชีพเป็นนักประชาสัมพันธ์ แท้จริงแล้วจึงไม่มีความรู้ด้านนี้เลย

          แต่ก็ได้เสาะหามาตอบที่ใกล้เคียงที่สุด จากหนังสือ ชื่อ "ชุดพื้นฐานปรัชญา จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน" ของ ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ  ดังนี้ ค่ะ

จริยธรรมของสื่อมวลชน

 1. สื่อมวลชนกับมติมวลชน  สื่อมวลชนในที่นี้หมายรวมถึงหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน์ ภาพยนตร์  สื่อมวลชนเหล่านี้กำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางที่สุดในการให้ข่าว ให้ความรู้ และโน้มน้าวมติมวลชน ในขณะที่ให้ความบันเทิงไปในตัวด้วย ประชาชนโดยทั่วไปต้องใช้เวลาส่วนมากไปกับการประกอบอาชีพของตน ไม่มีเวลาจะเดินทางไปสืบหาข่าวและค้นคว้าหาความรู้รอบตัวด้วยตนเอง  จึงต้องพึ่งสื่อมวลชนช่วยประมวลข่าวที่สำคัญและเลือกเฟ้นความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจกับสื่อมวลชนให้ได้ประโยชน์ไปในตัวด้วย  ถ้าสื่อมวลชนให้ข่าวผิดๆ  ประชาชนก็จะยึดถือข่าวผิดสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินใจในปัญหาต่างๆ  สื่อมวลชนให้ความรู้รอบตัวหนักไปในทางใด  ประชาชนก็จะมีความรู้หนักไปทางด้านนั้น  ทางด้านธุรกิจสื่อมวลชนเอง ก็ต้องการให้นักสื่อมวลชนตอบสนองความสนใจ และความต้องการของประชาชน  เพื่อได้รับความนิยมชมชอบ  เพราะนั่นหมายถึงผลกำไรของกิจการ  บ่อยครั้งทีเดียวที่ความต้องการของประชาชนไม่ตรงกับเป้าหมายและอุดมคติของอาชีพสื่อมวลชน  นักสื่อมวลชนจึงจำเป็นจะต้องมีจรรณยาบรรณสำหรับตัดสินใจได้ว่า ในกรณีต่างๆที่มีปัญหา  พึงตัดสินใจและปฏิบัติตนอย่างไร  สื่อมวลชนเป็นเสมือนดาบสองคมที่คมกริบ  ผู้ใช้ดาบเช่นนี้  จะต้องเป็นผู้สำนึกในความรับผิดชอบอย่างมาก
 2. เป้าหมายของสื่อมวลชน
  1. เพื่อบริการสังคมในด้านความบันเทิง ข่าว และความรู้รอบตัว
  2. เพื่อสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตนเองโดยการสื่อสาร
 3. จรรณยาบรรณของนักสื่อมวลชน
  1. พึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่ออกทางสื่อมวลชน
  2. พึงเสนอข่าวตามที่มีหลักฐาน  ถ้าหากภายหลังพบว่าผิดพลาด พึงแก้ข่าวด้วยความรับผิดชอบ
  3. พึงเสนอความรู้รอบตัวที่มีคุณประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากเหตุผล  มิใช่อนุโลมตามความต้องการของธุรกิจสื่อมวลชนแต่เพียงอย่างเดียว
  4. พึงเสนอความบันเทิงที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย  ถ้าจำเป็นพึงแยกประเภทของผู้ชมและประกาศให้ทราบ
  5. พึงสนองเป้าหมายของสังคมไทย โดยสนับสนุนการธำรงชาติ  ศาสนา สถาบันกษัตริย์และระบอบประชาธิปไตย
  6. พึงสุจริตต่อหน้าที่โดยไม่ยอมรับอามิสสินจ้างให้บิดเบือนเจตนารมณ์ของตนเอง
  7. พึงงดเว้นอบายมุขต่างๆ  อันจะนำไปสู่การเสียอิสรภาพในการประกอบอาชีพในด้านนี้
  8. พึงงดเว้นการใช้สื่อมวลชนเพื่อการกลั่นแกล้งหรือแก้แค้น
  9. ไม่พึงยอมให้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือของผู้ใดผู้หนึ่งที่มีเป้าหมายมิชอบ
  10. พึงส่งเสริมให้อำนาจทุกฝ่ายตามรัฐธรรมนูญ มีเสถียรภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมาย
  11. พึงถือว่าเกียรติและบุคลิกภาพของตนอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมด
  12. พึงกล้าชี้อันตรายในสังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจ

หวังว่าคงจะนำไปประยุกต์ตามความประสงค์ได้นะคะ

ด้วยความปรารถนาดี

 

 

อ.คะ คือหนูกำลังจะเรียนต่อ แต่หนูอยากทราบว่า ณ ปัจจุบันนี้นักสื่อสารมวลชนประสบปัญหาอะไรอยู่ในขณะนี้คะ? รบกวนหน่อยนะคะ