คำถาม

คำถามมีอยู่ว่า ระหว่างไข่และไก่คิดว่าอะไรเกิดก่อนกันค่ะ
คำตอบ
ดิฉันคิดว่าไก่น่าจะเกิดก่อนไข่ค่ะ
รักจัง
แล้วคุณคิดว่าไก่หรือไข่กันแน่ที่เกิดก่อนกัน
ทิวา ราตรี

ไข่ค่ะ
ตามทฤษฎีการอยู่รอดนะค่ะ
สัตว์ต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดในสถาพแวดล้อมที่มันอยู่อาศัย แต่มันจะไม่ปรากฎในรุ่นตัวเอง แต่จะปรากฎในรุ่นลูก ซึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยๆ จนในที่สุดก็เกิดเป็นลูกไ่ก่ ซึ่งก่อนจะจะเป็นไก่ก็ต้องเป็นไข่ ซึ่งสิ่งที่ใหเ้กำเนิดไข่ไม่ใช้ไก่ แต่เป็นสิ่งมีชวิตชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการไปเป็นไก่