UKM9 เน้นสาระนะครับ

เรียนท่านพี่ รองพิศมัย ร่างกำหนดการ UKM9 ครับ

ร่างภาพรวมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ ๙

 เวลาใกล้เข้ามาหลังจากที่ไปงานเสวนาเครือข่าย UKM 8 ยี่เป็ง ที่สุโขทัย

 ทีมงาน "มอดินแดงพาแลง" ได้เสนอร่างกำหนดการดังนี้ครับ (ประชุมครั้งแรก ๑๖ พ.ย ครั้งที่ ๒ ๒๗ พ.ย)

 พุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ เสวนาทีมงาน "คุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งอีสาน" ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ ม.ข โดยวิทยากร จากทีมปูน คือ ดร.วรภัทร์ และ อาจารย์ ทวีสิน และ จะมีการบรรยายพิเศษ การประชุม KM จากประเทศสิงคโปร์

 พฤหัสที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โครงการสร้างทีมงาน คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓

 ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ประชุมผู้ประสานงานหลักสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่าง มหาวิทยาลัย (Business Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาหารศูนย์ บริการวิชาการ ม.ข

 ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองที่ ศาลาจตุรมุกข

 ศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโฆษะ

 ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พีธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.ปาฐกฐาพิเศษ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และ ประเทศชาติ

 ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐  น.ห้องที่ ๑ Show and Share Center of Excellence (1) ก่อกำเนิด เป้าหมาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

                           ห้องที่ ๒ ติดตาม ผลสำเร็จของการ พัฒนา ต่อยอด ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเครือข่าย

 ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. อาหารกลางวัน แบบง่ายๆ พร้อมกับ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ นักวิจัย ของแต่ละมหาวิทยาลัย "เรียนรู้ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ กับ นักวิจัยที่มีผลงานเป็นแบบอย่าง"

 ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องที่ ๑ Show and Share Center of Excellence (2) เรียนรู้ ในผลสัมฤทธิ ผลกระทบของงานวิจัย ในการนำไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสู่สังคม ชุมชน และ ประเทศชาติ

                           ห้องที่ ๒ Best Practice จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำหรับสายสนับสนุน

 ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. มอดินแดงขันโตก และ เยี่ยมชมหอศิลป ชมการแสดงจากชาวมอดินแดง

เสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโฆษะ

 ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. สรุปผลการเสวนา Show and Share Asset

 ๑๐.๓๐  แลก เปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรม ตามสถานที่ประวัติศาสตร์ เช่น หนองคาย-เวียงจันทร์ หรือ อำเภอชนบท หรือ ตามรอยไดโนเสาร์ภูเวียง

เรียนเชิญ เสนอแนะครับ ทีมมอดินแดง นัดปรึกษาหารืออีกครั้ง เป็นครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ

คำตอบ