ความเห็น...คุณธรรม-จริยธรรม

ชาญ

 นมัสการพระคุณเจ้า

...ความเห็น...

จริย...ธรรมะ ...การตื่นรู้....อยู่กับปัจจุบัน...ความเห็นที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ณ.ปัจจุบัน...เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ความกลัว...ไม่ไช่ความคิดที่อยู่กับปัจจุบัน  อำนวจ..เป็นเรื่องความเชื่อและการยอมรับ

นมัสการ

คำตอบ
เจริญพร
BM.chaiwut

เจริญพร คุณโยมชาญ

ยินดีครับ ก็คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับ ..

ข้อความที่เสนอมา พิจารณาแล้ว น่าจะมิใช่คำถาม แต่เป็นเพียงการเสนอความคิดเห็นและความเชื่อ เท่านั้น ฉะนั้น จะลองวิเคราะห์ดูนะครับ

ย่อหน้าแรก เห็นด้วยครับ คล้ายๆ กับ บทที่ว่า อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ...ซึ่งแปลไปทำนองว่า ไม่ควรคำนึงถึงอดีต ไม่พึงกังวลกับอนาคต เพราะอดีตก็ผ่านมาแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง ..(คิดว่าคุณโยมน่าจะเคยผ่าน)

ย่อหน้าสองในวรรคแรก ความกลัว มิใช่ความคิดที่อยู่กับปัจจุบัน ถ้าจะเข้าใจว่า เราคิดถึงความน่าจะเป็นที่พึงเกิดขึ้นในอนาคตในเมื่อเราจะทำ (หรือไม่ทำ) สิ่งนั้น ดังนั้น เราจึงไม่ทำ (หรือทำ) สิ่งนั้น ด้วยธรรมชาติบางอย่างซึ่งเรียกว่า "ความกลัว" ...ถ้าขยายความทำนองนี้ ข้อความว่า ความกลัวมิใช่ความคิดที่อยู่กับปัจจุบัน คือ คิดถึงอนาคต ทำนองนี้ ก็น่าจะถูก (ไม่แน่ใจ)

ในวรรคที่สอง อำนาจ เป็นความเชื่อและการยอมรับ ไม่สงสัย ขอผ่าน

ประเด็นที่ค่อนข้างมีปัญหาก็คือ ย่อหน้าแรกกับวรรคแรกในย่อหน้าที่สอง นะครับ ...จะลองจับประเด็นดู

ความกลัว เป็น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้นๆ การที่เค้าเกิดความกลัวก็เพราะว่า เค้าเกิดความเห็นจากการพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วจึงทำหรือไม่กระทำสิ่งนั้นๆ การที่เค้าทำหรือไม่ทำ เพราะเค้ากลัว...ทำนองนี้

นั่นคือ อาตมาไม่ทราบว่าคุณโยมต้องการบอกอะไร เพราะเนื้อหาค่อนข้างสบสน (หรืออาตมาสับสน ?) 

จะลองย้อนถามคุณโยมบ้างครับ.. คุณธรรมจริยธรรมเฟ้อฝัน กับ คุณธรรมจริยธรรมตามความเป็นจริง นี้คู่หนึ่ง ...อุดมคติทางศีลธรรม กับ ข้อเท็จจริงทางศีลธรรม นี้อีกคุ่หนึ่ง ... สองคู่นี้คุณโยมว่าเป็นยังไงครับ 

ตามประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา คนบางคนพยายามเสนอแนวคิดบางอย่าง นั่นเป็นเพียงเครื่องเล่นของจิตเท่านั้น ครับ...

คล้ายๆ กับอาตมาที่กำลังเสนอความคิดความเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นเพียงเครื่องเล่นของจิตเหมือนกันครับ

อนึ่ง หิโตปเทศ บอกว่า ผู้จดจำถ้อยคำปราชญ์ สามารถสอนผู้อื่นได้ทุกคน แต่ผู้จะปฎิบัติได้เองมีแต่มหามาตมัน เท่านั้น

คุยเล่นๆ นะครับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ด้วยความปรารถนาดี

เจริญพร