สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้อาจารย์ เม็กดำ 1 และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

 

คำตอบ
ขอให้คุณชายขอบ    มีสุขภาพกาย   สุขภาพใจ   ที่ดี  ประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งที่คาดหวัง   เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดไป