สวัสดีปีใหม่สุขสดใสแบบกัลยาณมิตร

สวัสดีปีใหม่ครับคุณออต

  • กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับมิตรไมตรีที่มีให้กันมาตลอดหนึ่งปีเต็มครับ
  • ในโอกาสนี้และโอกาสต่อไปเราจะเป็นกัลยาณมิตรกันตลอดไปครับ
  • พรอันใดที่ประเสริฐขอให้เกิดและสถิตกับคุณออตตลอดไปครับ

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

คำตอบ
พรใดที่อาจารย์อวยพรมาหาเป็นของอาจารย์ด้วยครับ