จะช่วยให้พนักงานพัฒนาตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร

กฤษณะ

สวัสดีครับ อาจารย์ยม

 

ผมรบกวนเรียนถามอาจารย์  ผมมีลูกน้องอยู่หลายคน ปีใหม่ อยากจะพัฒนาลูกน้อง ให้เขาสามารถพัฒนาตนให้ดีขึ้น ขอถามอาจารย์ว่า จะช่วยให้พนักงานพัฒนาตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 

ขอบคุณครับ

กฤษณะ

คำตอบ
จะช่วยให้พนักงานพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร 

โดยปกติทั่วไป คนส่วนใหญ่ มักต้องการประสบความสำเร็จในการทำงาน และจะใช้เวลาหมดไปด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้ ต้องการความก้าวหน้า ต้องการจะแสดงความสามารถและความรู้ รวมทั้งข้อมูลซึ่งต่างก็มีอยู่

และต้องการให้ตนเอง ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จ เราสามารจะช่วยเขาได้ด้วยการแสวงหาแนวทางและข้อมูลต่าง ๆ  การที่จะช่วยให้พนักงานหรือลูกน้องของตน พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้นั้น จึงเป็นสิ่งที่ง่ายกว่า การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผมมีคำแนะนำดังต่อไปนี้

      1. ใช้งานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องทุกคน คนเป็นนายส่วนใหญ่ลูกน้องให้ความเคารพเกรงใจอยู่แล้ว แต่ถ้าใช้งานสร้างความสัมพันธ์ สร้างอำนาจที่ดี  ที่ถูก ที่เหมาะสมกับลูกน้อง จะทำให้เราได้เข้าไปนั่งในหัวใจของลูกน้อง เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะขอให้เขาทำสิ่งใด ย่อมได้เสมอ รวมทั้งการขอให้เขาเร่งพัฒนาความรู้และการทำงานใหม่ ๆ

2. ช่วยให้ลูกน้อง พัฒนาความสามารถที่ตนมีอยู่ คนเราแต่ละคนนั้น มีความสามารถพิเศษแต่ละคน บางคนได้มาจาการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บางคนมีเพียงศักยภาพ เราอยู่ในฐานะที่จะรู้จักลูกน้องของเราดีพอ ที่จะประเมินในความสามรถของเขา เพื่อที่จะช่วยให้เขาพัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่  วิธีการของผู้จัดการคนหนึ่ง ในการสร้างศักยภาพและความเจริญให้กับแผนกของตนเอง ก็คือ

  • ทุก ๆ 3 หรือ 6 เดือน เขาจะเอารายชื่อของพนักงานแต่ละคนเขียนไว้บนหัวหระดาษ ซึ่งเขาจะแบ่งหน้ากระดาษนั้นออกเป็น 5 คอลัมน์ 
  •  คอลัมน์แรก คือความสามารถที่บุคคลผู้นั้นมีอยู่แล้ว
  • คอลัมน์ทีสอง คือความรู้ใหม่ที่พัฒนาขึ้น
  • คอลัมน์ที่สาม สำหรับความรู้ที่กำลังพัฒนาแต่มีศักยภาพ  เขาใช้ข้อมูลเหล่านี้ เป็นบรรทัดฐาน สำหรับการวางแผนงานในแผนกและการผลักดันบุคคลให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
  • คอลัมน์ที่สี่ สำหรับจุดอ่อนของลูกน้อง ที่ควรต้องวางแผนอบรมพัฒนา
  •  คอลัมน์ที่ห้า สำหรับจุดเด่นของลูกน้อง ที่จะต้องยกย่อง ชมเชย

3.    ให้โอกาสลูกน้องได้ทำงานโดยประยุกต์ความสามารถของตน เข้าไปในงานนั้น ๆ  เมื่อเรามอบหมายงานให้กับลูกน้องคนใดอย่ามอบหมายงานนั้นให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นมาแล้วในอดีต โดยอัตโนมัตเราจะต้องพิจารณาว่า ใครควรจะได้รับความก้าวหน้ามากที่สุด เมื่อทำงานนั้น และควรมอบหมาย ให้กับคนที่มองเห็นว่างานนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตน โดยเฉพาะกับบุคคลที่กำลังพยายามพัฒนาตนเองอยู่

  4.    สร้างบรรยากาศ ให้พนักงานทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การที่จะสร้างระบบการทำงานแบบแข่งขัน ให้เกิดขึ้นนั้น มิใช่ผลักดันให้ใครคนใดคนหนึ่งกว้าไปสู่ความสำเร็จ แต่จะต้องให้ทุกคนได้ประสานความร่วมมือและปรึกษาหารือกัน ที่จะทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ในบางครั้ง ดูจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่า ถ้าจะจัดให้คนทำงานร่วมกลุ่มกัน แทนที่จะมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งทำ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดแนวความคิดที่ดีขึ้นได้