นวัตรกรรมแห่งการเรียนรู้ ค่ะ

  เนื้อหานวตรกรรมแห่งการเรียนรู้  และความคิดเห็นค่ะ
คำตอบ
  เนื้อหานวัตรกรรมการเรียนรู้ ต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา หมดเลยหรือป่าวค่ะ
ผักบุ้ง
  เริ่มทำงานนวัตรกรรมแห่งการเรียนรู้ได้แล้วนะจ๊ะ
นักคิด

นวัตกรรมการเรียนรูัู้ ต้องเริ่มที่นิยามการเรียนรู้ั การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร บรรยากาศอย่างจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี   น่าจะเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองกับการเรียนรู้   การรับข้อมูลของสมอง การถอดรหัส การแปลงข้อมูล(Data)เป็นสารสนเทศ(Infomation)  การตกผลึกของสารสนเทศเป็นความรู้(Knowledge) จนถึงการเปลี่ยนความรู้เป็นปัญญา(Wisdom)  อาหารสมองมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ลองศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้สัก 4-5 ทฤษฏีผสมกับ BBL & MI น่าจะหาสิ่งใหม่มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ ผสมกับลีลาการเรียนรู้(Learning Stye)ของแต่ละคน น่าจะได้เรื่องนะครับ

   นักคิด