ส่งเว็บไซด์งานบล็อก

นางสาววราภรณ์ แนวน้อย หมู่เรียน ค.บ.4.5 เลขที่ 24

      ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์  แนวน้อย 

หมู่เรียน ค.บ.4.5   เลขที่  24   ได้ส่งงานบล็อกให้อาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะอยู่ในเว็บไซด์

http;//learners.in.th/profile/302527

คำตอบ