สหภาพแรงงานคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และเขามีหน้าทีอะไรบ้าง

กุ้ง

สวัสดีค่ะ พี่(อาจารย์)ยม

 

ดิฉันค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน HR ได้พบ Blog ของอาจารย์ ดีใจมาก หวังว่าอาจารย์ คงสบายดี  ดิฉันเคยเรียน HR กับอาจารย์ที่ลาดกระบัง ตอนเรียนกับอาจารย์ ที่บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน แต่ตอนนี้ มีแล้ว ดิฉันไม่เข้าใจว่าสหภาพแรงงานคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และเขามีหน้าทีอะไรบ้าง อความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 

ขอบพระคุณค่ะ

กุ้ง

คำตอบ

สวัสดี

ขอขอบใจที่สนใจติดตามถามมา สหภาพแรงงานคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และเขามีหน้าทีอะไรบ้าง ผมตอบไว้ดังนี้

สหภาพแรงงาน (Trade Union) คือการรวมตัวกันของกลุ่มลูกจ้างโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการตาม หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 สหภาพแรงงาน เป็นองค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แก่สมาชิกสหภาพฯ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

สภาพการเกี่ยวข้องกับสิ่งดังต่อไปนี้

  1. เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน
  2. กำหนดวันและเวลาทำงาน
  3. ค่าจ้าง
  4. สวัสดิการ
  5. การเลิกจ้าง
  6. การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง
  7. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

หน้าที่หลักของสหภาพแรงงาน โดยย่อมีดังนี้

 • การจัดเตรียมสิ่งอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกสหภาพแรงงาน: สหภาพแรงงานในระยะเริ่มแรกนี้ มีลักษณะคล้ายกับสังคมที่เป็นมิตร (Friendly Society) ที่มีหน้าที่ตระเตรียมผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้สมาชิกสหภาพแรงงานมีความมั่นใจในกรณีถูกเลิกจ้าง เจ็บป่วย เกษียณอายุ และค่าใช้จ่ายในการทำศพ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ หน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามการจัดเตรียมการฝึกอาชีพ การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และบทบาทในการเป็นตัวแทนของสมาชิกสหภาพก็ยังคงเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญของสมาชิกสหภาพแรงงาน
 • สร้างพลังต่อรอง: สหภาพแรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างเปิดเผย และเป็นที่รับรู้ของนายจ้าง/กลุ่มนายจ้าง ดังนั้นสหภาพแรงงานสามารถเจรจากับนายจ้างได้ทั้งในเรื่องของค่าจ้าง และสภาพการทำงาน
 • การกระทำทางแรงงาน: สหภาพแรงงานอาจจัดให้มีการนัดหยุดงาน หรือ การต่อต้านการปิดงาน เพื่อผลักดันเป้าหมายบางประการ
 • กิจกรรมทางการเมือง: สหภาพแรงงานอาจเรียกร้องให้มีการบัญญัติกฎหมายที่เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สมาชิกสหภาพแรงงาน ลูกจ้าง ดังนี้สหภาพแรงงานอาจดำเนินการโดยการจัดการรณรงค์ ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง (lobbying) หรือให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้สมัครอิสระ (เช่น พรรคแรงงาน (Labour Party) ในสหราชอาณาจักร)

เหตุใดจึงเกิดสหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานฯ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมกับหัวหน้างาน ผู้จัดการหรือตัวแทนฝ่ายนายจ้าง  หากหัวหน้างาน ผู้จัดการหรือตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือไม่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามที่ได้ร้องขอมา  กลุ่มพนักงาน จะขยายวงหารือกันมากขึ้น ความไม่พอใจผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้างจะสะสมมากขึ้น ถึงขั้นเลือกสรรตัวแทนลูกจ้าง ไปจดทะเบียนกับทางราชการเพื่อก่อตั้งสหภาพแรงงานฯ

 

ส่วนสาเหตุอื่น ๆ เป็นไปได้ว่า มีความจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงานไทย และนานาชาติ เพื่อให้มีตัวแทนพนักงานทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น

 ผมตอบเพียงเท่านี้ก่อนครับ

 

สวัสดี

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ยม

ความหมายของสหภาพแรงงานคืออะไรค่ะ มีกฎหมายอะไรมาบังคับค่ะ

แนะนำให้เข้าไปที่

 1. สหภาพแรงงานคืออะไร - Thai Labor Database

  สหภาพแรงงาน คือ องค์กรมวลชน สหภาพแรงงานเป็นองค์กรของคนงานพื้นฐานและคนงานการผลิต คนงานเหล่านี้มีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างมากที่สุด ...
  www.thailabordatabase.org/th/union.php?c=about - แคช - ใกล้เคียง
 2. ยินดีต้อนรับ - สอบถาม อาจารย์ยม - สหภาพแรงงานคืออะไร เกิดขึ้นได้ ...

  22 ธ.ค. 2006 ... สหภาพแรงงาน (Trade Union) คือการรวมตัวกันของกลุ่มลูกจ้างโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการตาม หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ ...
  gotoknow.org/ask/yom-nark/2422 - แคช - ใกล้เคียง
 3. Link ที่เกี่ยวข้อง

  สรุปได้ความว่า สหภาพแรงงานคือองค์กรที่เกิดจากคนงานลูกจ้างรวมตัวกันและร่วมมือกัน .... การประชาสัมพันธ์ คือ นำเอาข่าวสารของสหภาพแรงงานไปแจกจ่ายและเผยแพร่ ...
  lupwa.thaigov.net/what/index.html - แคช - ใกล้เคียง
 4. การจัดตั้งสหภาพแรงงาน - www.one-stophr.com

  สหภาพแรงงาน ก็คือ “กลุ่มจัดตั้ง” หรือ “องค์การ” ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของลูกจ้างในสถานประกอบการหรือในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกลุ่มสาขาอาชีพหนึ่ง ...
  www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=156 - แคช - ใกล้เคียง
 5. สหภาพแรงงานคืออะไร - มีคำตอบ - กูรู

 6. สหภาพแรงงานคืออะไร - ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " สหภาพแรงงานธนาคาร ...

  ก่อนอื่นนั้นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า "สหภาพแรงงาน" หมายถึง องค์การที่ลูกจ้างสมัครใจร่วมกันจัดตั้งและดำเนินการ ในรูปแบบประชาธิปไตย ...
  www.bbltu.com/what_is_tu.html - แคช - ใกล้เคียง
 7. สหภาพแรงงานคือ - ชมรมเพื่อนเพื่อเพื่อน, สหาภาพแรงงานอัญมณีและ ...

  กรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานจะต้องมีคุณสมบัติคือ ... การใดๆอันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่ลูกจ้างนั้นเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ...
  friendsforfriendsclub.com/?module=content&action=detail&id... - แคช
 8. สหภาพแรงงานไทยส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าแก่ผู้พิการ [Press releases]

  สหภาพแรงงานคือองค์กรที่ยึดมั่นในพันธกิจที่จะสร้างความเสมอภาค ... ผู้พิการซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในกำลังแรงงานของชาติยังไม่ปรากฎมากนัก ...
  bravo.ilo.org/asia/info/public/pr/lang--en/contLang.../index.htm - แคช
 9. เอ็นจีโอแรงงานชี้แนวโน้มปี53 เตือนไทยเลิกเป็นแหล่งผลิตสินค้าถูก ...

  จรรยา บอกว่า วิธีการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการทำให้คนในประเทศโลกใต้ไม่สามารถรวมเป็นสหภาพแรงงานได้ คือการรับเหมาช่วง หรือเหมาค่าแรง ...
  www.prachatai.com/journal/2010/01/27289 - แคช - ใกล้เคียง
 10. สหภาพแรงงาน - วิกิพีเดีย

  สหภาพแรงงาน (Trade Union) คือการรวมตัวกันของกลุ่มลูกจ้างโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการตาม หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ...
  th.wikipedia.org/wiki/สหภาพแรงงาน - แคช - ใกล้เคียง

ดิฉันวิชา HRค่ะพอดีอาจารย์สั่งให้ทำรายงานเรื่อง จะทำอย่างไรเพื่อลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ค่ะ

หนูหาแล้ว แต่ไม่ค่อยตรงกับคำถามค่ะ

ก็เลยอย่างจะถามอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ