ขนาดของสนามก๊ฬา

นายศักดิ์ดา ธรรมปัทม์

1. อยากทราบว่าสนามเทนนิสมาตรฐาน มีความกว้างและความยาวเท่าไร

2. อยากทราบว่าสนามเปตองมาตรฐาน มีความกว้างและความยาวเท่าไร

ขอบคุณมากครับ!

คำตอบ
not yet answered

http://subweb2.dpt.go.th/pip/sport_place/space06.html

สนามแข่งขัน

            สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร เส้นด้านนอกคือ เส้นฟาล์ว  เส้นด้านใน คือ เส้นขอบ
  นอกเส้นเขตสนามกว้างอย่างน้อยที่สุด 4 เมตร รอบด้าน (กรณีมีหลายสนาม)

1 สนามเปตอง

http://subweb2.dpt.go.th/pip/sport_place/space06.html

สนามแข่งขัน

            สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร เส้นด้านนอกคือ เส้นฟาล์ว  เส้นด้านใน คือ เส้นขอบ
  นอกเส้นเขตสนามกว้างอย่างน้อยที่สุด 4 เมตร รอบด้าน (กรณีมีหลายสนาม)

2 สนามเทนนิส 

 http://subweb2.dpt.go.th/pip/sport_place/space07.html

สนามแข่งขัน

            สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ยาว 23.40 เมตร กว้าง 10.80 เมตร
            สนามจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยตาข่าย ซึ่งห้อยลงมาจากเชือกขึง ตาข่าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1/3 นิ้ว
  (0.8 เซนติเมตร) ปลายเชือกขึงตาข่ายต้องขึงติดกับหัวเสาหรือพาดผ่านเสาสองต้น เสาต้องเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง-ยาว ไม่เกิน 6 นิ้ว
  (15 เซนติเมตร) เสาทั้งสองนี้ จะต้องไม่สูงกว่าส่วนบน ของเชือกขึงตาข่ายเกิน 1 นิ้ว จุดกึ่งกลางของเสาทั้งสองต้นต้องอยู่ห่างจากสนาม
  ข้างละ 3 ฟุต 6 นิ้ว (1.07 เมตร)

ขนาดของสนามเทนนิส