เอดส์

a
เอดส์ติดอย่างไร
คำตอบ

Thank you

1 จากการรับเลือดผู้ที่มีเชื้อ HIV

2 จากการมีเพศสัมพันธ์ หรือสัมผัสสารคัดหลังคนที่มีเชื้อเอดส์ พบมากที่สุดในปัจจุบัน

3 จากแม่สู่ลูก