มากราบเรียนเชิญ

ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ปขมท.) กำหนดจัดจะจัด...ในสัมมนาประจำปี ในวันที่ 6-7 เมย. ที่ภูเก็ต....
รายการนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัด  มหาวิทยาลัยจึงขอกราบเรียนเชิญ"ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช" ขึ้นเสวนา...ในหัวข้อ "Km กับงานในความรับผิดชอบของผม"  มีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ
1.ท่านวิชม  ทองสงค์
2.อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
4.อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เสวนา 2 ชม.ค่ะ (วันที่ 6 เมย.50)
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อท่านพิจารณาในเบื้องต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเรียนเชิญเป็นทางการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นางเมตตา ชุมอินทร์
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำตอบ