อัตราค่าบริการสาธารณสุข

ขอให้ตอบให้ทราบด้วย รอคำตอบอยู่นะครับ

คำตอบ
not yet answered

เมื่อวาน 18/12/49 เดินไปถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา เขาบอกว่าข้อ 14-15 ยังไม่ออกระเบียบ ประมาณนี้ครับ

กรณีที่หารือ

1. การเบิกค่ารักษาพยาบาลในหมวดที่ 14 ให้เบิกตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ สำหรับหมวดที่ 15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว14 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว7 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548

2. ขณะนี้กรมบัญชีกลางยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการหมวดที่ 14 และ 15 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะประกาศให้ทราบต่อไป

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบให้บรรณารักษ์ตอบต่ออีกทีนะครับ

21/12/49