ได้โปรด

นายปริญญา ยอดอาษา
แต่งกลอนวสันตดิลกฉันท์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงให้ผมหน่อยครับ
คำตอบ