การประเมินคุณภาพการศึกษา

พระชุติชัย แก้วตา

เนื่องจากอาตมาได้เรียนวิชาการบริหารการศึกษาและการประเมินโครงการ ซึ่งอาตมา อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะมีหรือป่าวครับ ถ้าอาจารย์มีอาตมาใคร่จะขอข้อมูล เพื่อเอาไปประกอบการศึกษาและการทำรายงาน

ขอเจริญพรขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

พระชุติชัย แก้วตา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ [email protected]

คำตอบ

เพิ่งรับทราบความต้องการ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ขออนุญาตถวายองค์ความรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาหลังวันปีใหม่ 2550 ครับ

อนุชา เทวราชสมบูรณ์