อยากรู้

คนหนุ่ม
สภามหาวิทยาลัยกำหนดเป็นนโยบายและออกเป็นข้อบังคับ มีอะไรครับจะติดตามรู้จากที่ไหนครับ
คำตอบ
สภามหาวิทยาลัยอาจจะตั้งกรรมการจัดทำข้อบังคับ ตามมาตราต่างๆ รวมทั้งเรื่องการโอนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ข้อบังคับ จะมีการระดมความเห็นจากบุคลากรทั้งในระดับคณะ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อบังคับต่างๆ ขอให้ท่านคอยติดตามข่าวจากมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้รับทราบและเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาร่วมกัน