อัตราค่าบริการสาธารณสุข

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  เรื่องอัตราค่าบริการสาธรณสุข.........  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2549 เป้นต้นไป ซึ่งขณะนี้เกิดความสับสน เนื่องจาก หมวดที่ 14 และ15 จะประกาศรายการ อัตรา และหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ทราบต่อไป ซึ่งในการดำเนินการทางด้านรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลจะต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าบริการ สถานพยาบาลไม่สามารถให้คำตอบกับผู้ขอรับบริการได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางควรที่จะกำหนดหลักเณฑ์ หมวด 14 และ 15 โดยการปรับปรุงรายการและอัตราให้เรียบร้อย ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้  และ หมวดที่ 14 และ 15 จะประกาศใช้เมื่อใด

คำตอบ
not yet answered
ควรจะปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกาศใช้จึงจะไม่สับสน