ประเด็นความขัดแย้งในการจัดการน้ำ

นายสุนทร ปัญญะพงษ์

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

         ผมเป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนใจประเด็นความขัดแย้งในการจัดการน้ำในกระแสทุนนิยม ของลุ่มน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นนี้

1.ท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกสำคัญระดับรากหญ้ามีมุมมองและกระบวนการเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการจัดการน้ำในพื้นที่อย่างไร รวมทั้งทัศนะของการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งน้ำต่อกระบวนการโลกาภิวัฒน์ได้แก่ การท่องเที่ยว การประมง การเศรษฐกิจ ฯ

2.รัฐมีนโยบายการจัดการน้ำและการกระจายอำนาจในการจัดการน้ำลงสุ่ชุมชนอย่างไร รวมทั้งนโยบายเหล่านี้มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับปฏิบัติการของชุมชนอย่างไร

อาจารย์คิดว่าประเด็นที่ผมศึกษาน่าจะมีประเด็นไหนที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหา หรือน่าจะเพิ่มเติมอย่างไร รวมทั้งขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ฯลฯ

เรียนมาเพื่อขอความเมตตาและชี้แนะต่อไป

นายสุนทร ปัญญะพงษ์ (น้อย)

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา มข.

คำตอบ
not yet answered

อยากทราบคนที่นามสกุล มะโนรมย์ เขาเป็นญาติกันทั้งหมด

หรือเปล่าค่ะ