อนาคตลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ลูกจ้างประจำ
กระผมเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างฝีมือชั้น 3 (หมวดฝีมือพเศษชั้นต้น)อยากถามเรื่องอนาคตของลูกจ้างเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบราชการแล้ว ลูกจ้างจะมีสิทธิเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ถ้าผมมีวุฒิปริญญาตรี (วศ.บ)จะสามารถเปลี่ยนสภาพตำแหน่งตามวุฒิได้มั้ยครับ ช่วยตอบด้วยครับ
คำตอบ

ตาม พ.ร.บ.มข.ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(429/2547) มาตรา82 ให้การโอนข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเป็นนโยบายและออกเป็นข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ในมาตรา85กรณีลูกจ้างประจำที่มหาวิทยาลัยรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วให้ถือว่าเป็นการให้ออกจางานเพราะราชการยุบตำแหน่ง ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับการปรับเลื่อนวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาตรี มีผลต่อตำแหน่งด้วย เป็นเงื่อนไขของตำแหน่งที่จะใช้วุฒิการศึกษานั้นๆ เช่น วิศวกร ต้องพิจารณาตามความจำเป็นของหน่วยงานด้วย อาจจะต้องมีวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ เช่น สอบ ประเมิน

patatip pumnoi
ได้ข่าวมาว่าลูกจ้างก็จะถูกปรับมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ขอให้เป็นเช่นนั้น  เพราะบ้างคนเป็นลูกจ้างมานานยังไม่มีโอกาสได้ปรับสักที  บ้างคนพึ่งมาทำงานก็ได้ปรับเป็นพนักงาน  ส่วนตัวแล้วคิดว่าควรจะให้คนมาก่อนได้ก่อน  ยกเว้นคนนั้นแย่จริงๆๆ

อย่ากทราบว่าลูกจ้างประจำในหมวดฝีมือ มีต่ำแหน่งอาคารสถานที่ไม่

ลูกจ้างประจำตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จะได้รับค่าตอบแทนเหมือนตำแหน่งอื่นหรือไม่และ

จะเข้าแท่งไหน

คำว่าลูกจ้างนั้น เขาทำงานหนักมาก บางทีพนักงานยังทำไม่ได้ เช่นคอมผิวเตอร์พนักงานบางรายไม่รู้เรื่องเลย เพราะบางคนสอบโดยการจ่ายเงินก็มีเลยไม่มีคุณภาพ