การออกคำสั่งของมอ.

ขอสอบถามคุณผ่องใสค่ะ  ในเรื่องของการออกคำสั่งของมอ. (งานบุคคล) เรื่อง การจ้างพนักงานหรือลูกจ้างจำนวนหลาย ๆ  คน  แต่มีเอกสารแนบท้าย และมีระยะเวลาการจ้างในแต่ละคนไม่ตรงกัน           ถ้าไม่มีข้อความว่า "ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่....  "  จะได้ไหมค่ะ  แล้วสามารถออกเลขที่คำสั่งได้ไหมค่ะ 

 

คำตอบ
การออกคำสั่งในกรณีจ้างพนักงานหรือลูกจ้างจำนวนหลายคน และระบุเวลาการจ้างและสิ้นสุดการจ้างในเอกสารแนบท้ายแล้ว ไม่ต้องพิมพ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ แต่ต้องมี สั่ง ณ วันที่ (คำสั่งทุกคำสั่ง จะต้องมีสั่ง ณ วันที่ ) ผ่องใส