การทำวิจัย

ขอเรียนถาม ดร.จิตราภา กุณฑบุตร

        1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานวิจัย

ควรเริ่มดำเนินการอย่างไร

         2. การใช้ทฤษฎี หรือ model ของต่างประเทศ

ในการทำวิจัยควรเลือกอย่างไรจึงจะเหมาะสม

          ขอบพระคุณมากครับ

คำตอบ