ส่งคำถาม10ข้อจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำถาม 10 ข้อ

1. สิ่งใดที่เป็นส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์

ตอบ CPU,Input Unit,Output Unit,อุปกรณ์ประกอบอื่น

2. CPU มีหน้าที่อย่างไร

ตอบ หน้าที่ประมวลข้อมูลจากRAMในลักษณะ คำนวณ การเปรียบเทียบ การเคลื่อนย้ายข้อมูล

3. หน่วยความจำมีอะไรบ้าง

ตอบ ROM,RAM,ระบบจ่ายไฟ

4. ส่วนนำเข้าประกอบด้วย

ตอบ Keyboard,Mouse,Track Ball

5. ส่วนอุปกรณ์แสดงผลประกอบด้วย

ตอบ CRT,LCD,VGA Card

6. USB Handy Drive คือ

ตอบ อุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่านช่อง USB เก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก รวดเร็ว

7. ยกตัวอย่างประโยชน์ของ Supercomputer

ตอบ ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ ภาพยนตร์ วิจัยเกี่ยวกับDNA

8. ประเภทของคอมพิวเตอร์มีตัวอย่างอะไรบ้าง

ตอบ Mainframe computer,Personal computer

9. ส่วนประมวลผลประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ แผงวงจรหลัก CPU หน่วยความจำ

10. เครื่องพิมพ์มีประเภทอะไรบ้าง

ตอบ Dot Matrix,Laser,Ink Jet,Thermal

*************

คำตอบ