ข้อมูลรายวิชากระบวนการคิดและการตัดสินใจ

นส.ภรณ์ลภัส เรือนประเสริฐ

อยากทราบรายละเอียดของเทคนิคการคิด 5 ข้อค่ะ

1.KJ

2.ก้างปลา

3.พาเรโต

4.มายแมพปิ้ง แผนภูมิจิตทัศน์ การคิดเชิงรุก

5.แผนภูมิต้นไม้

คำตอบ