บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด

เมื่อมีการจัดอบรม KM ให้กับบุคลากรแล้ว มีการสร้างแรงกระตุ้น และแรงจุงใจในการ จัดทำ KM ของบุคลากร และและได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงใด
คำตอบ