จะทำงานอย่างไรกับหัวหน้างานที่ไม่เป็นงาน

lily

อยู่ในสถานที่ทำงานที่เป็นระบบราชการการคัดสรรคนที่มาเป็นหัวหน้าเป็นระบบอุปถัมภ์  คัดคนไม่ถนัดกับงาน  ทำให้งานในแผนกด้อยกว่าแผนกอื่น 
คำตอบ
เนื่องจากเราเลือกผู้บังคับบัญชาไม่ได้  แต่เราสามารถโปรแกรมผู้บังคับบัญชาได้  โดยการรวมตัวกันจัดสิ่งแวดล้อมที่บีบคั้นให้ผู้บังคับบัญชาต้องเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมในการทำงาน  เช่น  ร่วมกันขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กันและกัน  ฝึกฝนฝีมือในการทำงานให้มีการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  หรือหมั่นประชุมระดมสมองเพื่อหาทางพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           การกระทำดังกล่าว  จะทำให้หัวหน้าตื่นตัวและเร่งพัฒนาตามพวกเราขึ้นมา   เพื่อให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกับพวกเราได้  เพราะถึงอย่างไรคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าของเราได้นั้น   ต้องมีดีบางอย่างที่พวกเราอาจยังไม่รู้    จึงควรจะสนับสนุนให้หัวหน้าแสดงออกเพื่อประโยชน์ของพวกเราเอง

กอบัว

"การสนับสนุนให้หัวหน้าแสดงออกเพื่อประโยชน์ของพวกเรา"  หมายถึงประโยชน์อะไรค่ะ  ลูกน้องคงไม่ได้ประโยชน์อะไร  แต่เป็นเรื่องที่องค์กรเสียประโยชน์ที่ได้ผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นงาน  ส่งผลให้ประเทศชาติไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรต่างหาก   บางครั้งก็ทำให้รู้สึกหดหู่ใจ เสียดายเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน  แต่ไม่ได้ทำอะไรที่คุ้มค่าเงินเดือนที่ได้รับ  คนอื่นเห็นเรามีความสามารถแต่หัวหน้าเห็นเหมือนกัน  แต่ไม่อยากให้เห็นใครเด่นกว่า มันเป็นความรู้สึก เป็นอารมย์มากกว่า  โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิง  บางที่ได้เป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่มาจากความสามารถในการทำงานตอบสนองภารกิจขององค์กร  แต่ตอบสนองอย่างอื่น (คน) ที่มีอำนาจมากกว่า   จะไปที่อื่นก็ไม่ให้ไป บอกว่าเป็นคนมีความสามารถ  แต่อยู่ก็ไม่ให้ทำอะไร  ดูเหมือนจะสบายตัว  แต่บอกตามตรงละอายใจ  ถ้าเป็นเอกชนก็รอวันเจ่ง   หากเป็นส่วนราชการก็สงสารประชาชน  ที่ต้องถูกคนเอาเปรียบเอาภาษีอากรมาเลี้ยงดูข้าราชการที่ด้อยคุณภาพ  ดังนั้น  การแต่งตั้งใครเป็นหัวหน้าที่ต้องใช้ทักษะในการบริหารงาน  บริหารคน  บริหารเงิน  ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  หากตั้งคนผิดจะมีผลกระทบเสียหาอย่างมาก  กล่าวคือ  

1. ความรู้สึกเสียขวัญกำลังใจของคนที่มีความสามารถแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

2.องค์กรเสียหายไม่ได้รับการพัฒนา

3.เป็นการทำลายระบบ

ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน

ดังที่ได้ตอบไปแล้วว่าถ้าเราสามารถโปรแกรมผู้บังคับบัญชาได้ก็จะเกิดประโยชน์กับพวกเราทั้งในด้านผลงานที่ประสบความสำเร็จและการทำให้ผู้บังคับบัญชา  Active  ขึ้นมา  เพื่อทำให้งานบรรลุเป้าหมาย

การมัวแต่เสียขวัญและกำลังใจ  ไม่ช่วยให้พวกเราดีขึ้น  เพราะทุกคนจะต้องรับผลเสียหรือผลดีที่เกิดขึ้นกับทีมงานไปด้วยกัน

จะต้องไม่ลืมว่าผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป  ย่อมรู้ว่าใครทำอะไร  และถ้าเรามีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ฝีมือ  ความชำนาญ  ความสามารถ  และพลังทีมที่เพิ่มขึ้นก็เป็นของพวกเราเองและได้ประโยชน์กับพวกเราเองในระยะยาว

 ยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้มาจากความสามารถในการทำงานด้วยแล้วก็ยิ่งจะถูกพิสูจน์ได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้น

ความเสียหายที่เกิดจากการมีหัวหน้าที่ไม่มีความสามารถ  มิได้ส่งผลกระทบต่อเฉพาะองค์กรเล็กเท่านั้น  แต่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรใหญ่โดยส่วนรวมด้วย  คนที่ไม่ดูดาย  ไม่ปล่อยให้องค์กรประสบปัญหาไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะสูงและจะเติบโตได้ดิบได้ดีในอนาคตด้วยกันทั้งสิ้น

ขอยืนยันจากประสบการณ์ว่า  " ความรู้อาจเรียนทันกันหมด  แต่บารมีเรียนกันไม่ทัน "

  อ่านข้อความจากคุณกอบัวแล้วช่างเหมือนกับปัญหาที่หน่วยงานตัวเองประสบ คงไม่ต้องเอ่ยมากความ นั่นคือถ้าเราอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ออก แต่ไม่มีความหวังว่าอะไรๆจะดีขึ้น อยากพัฒนางานแล้วก็ต้องการให้องค์กรเติบโตเข้มแข็ง ทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่าหัวหน้าของเรารับจ้างจากบริษัทคู่แข่งมาทำลายบริษัทฯที่เราอยู่กันหรือเปล่า ?? ไม่ได้คิดแค่คนเดียว เคยคุยปัญหานี้กับผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปแล้ว ไม่มีผลอะไรเลย .... ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วครับ .... ส่วนการกระตุ้นอย่างที่อาจารย์แน่นำทำไปแล้วกลับเป็นโทษต่อตัวเอง เพราะเขาไม่ต้องการลูกน้องที่คิดได้ดีกว่า คงต้องถือว่าเป็นกรรมเก่าละมังครับ ...