อยากรู้..

คนผ่านทาง
คนเหนือเป็นคนที่ไหนนะครับ
คำตอบ