การฟอกเงิน

อยากสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามการฟอกเงินของภาครัฐว่ามีแผนการปราบปรามเป็นอย่างไรและสถานการณ์ในขณะนี้ภาครัฐสามารถควบคุมและปราบปรามได้ตรงตามแผนหรือไม่ รวมทั้งขอทราบความสำคัญของการดำเนินนโยบายการฟอกเงินในประเทศไทยด้วยค่ะ
คำตอบ

พอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ครับ แต่มีความเห็นว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงมีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรอย่างเข้มงวด  เมื่อองค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กร  ซึ่งประเทศไทยได้ให้ลงนามแล้ว  ประเทศไทยจึงมีภาระผูกพันต้องแก้ไขกฎหมายปัจจุบัน รวมทั้งตรากฎหมายเพื่อให้มีมาตรการที่ทันสมัยและเหมาะสมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Toi Wantana

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณเบญจพลจะเขียนบทความลงใน gotoknow น่าจะดีนะค่ะ