เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน ทำให้นัีกเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นก็จริง แต่ถ้าบางคนไม่ชอบการใช้เทคโนโลยีจะมีวิธีทำให้บุคคลเหล่านั้นสนใจเรียนได้อย่างไรคะ

คำตอบ