รายละเอียด

ต.อาจารย์คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
วุฒิการศึกษา ป.โทหรือเอก ทางบริหารธุรกิจ
เอกสารประกอบการพิจารณา สรุปวิทยนิพนธ์ ได้แก่ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์  ฯลฯ และเขียนความมุ่งหวังที่จะเป็นอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรหากได้รับการคัดเลือก ความยาว 1 หน้ากระดาษ a4
กำหนดคัดเลือก  บัดนี้- 30 พย.49
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 14 ธค.49 วันเวลา และสถานที่สอบ
สมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการจัดการ  ตู้ ปณ.8 ไปรษนีย์ขุนทะเล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  โทร.077 355453   077 355447  Fax  077355453 
วิธีการคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัคร สัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
อัตราเงินเดือน  พิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร
ใบสมัคร ตามที่ขึ้นไว้ให้แล้วครั้งที่แล้ว
รูปถ่ายถ่ายไม่เกิน 1 ปี 1นิ้ว 1 รูป
สำเนารับรองผลการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา 1 ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์

คำตอบ
  • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณเมตตา