สงสัย

คุณชายขอบพอจะทราบไหมว่า "ดังตฤณ" เป็นภิกษุหรือฆราวาส
คำตอบ

     น่าจะเป็นฆราวาสครับ ลองติดตามอ่านจาก http://dungtrin.com/dungtrin.html นะครับ

ชายขอบ
ตอบให้แล้วนะครับ

 

มายืนยันว่าเป็นฆราวาสค่ะ